۲۴ آبان ۱۳۸۵

پنهان از نهان


صدای بریده مردی خسته

رخصت از یاد حریفان برده

و افسوس باد را بر خود خریدهو زنی تنها و تنها مانده

با کودکی زیبا در چهره‌اش نهفته


و مرگی آرام و شاد را خمیده


و مرگی نه چون مرگان دیگر، مرده

سری بریده و تنی وافسیده

اسرار نگفته

و کوهی در دل فروبردهزارزنان، بی‌آبرو، آب گل کرده

شیطانی کوچک و پیش‌پاافتاده

لعن‌گویان و مترسک، سیگور فبیلنده

تاریک، مه‌آلود و گزنده
Thou shalt understandeth every thing if thou listeneth to the "angels of the universe"

هیچ نظری موجود نیست: