۱۰ دی ۱۳۸۵

مرقومنامهشما حتی فرق فتراک و نکهت را نمیدانید که با من یکی‌بدو میکنید. همه مانده‌اید که من به شما بگویم که برادر صدام از شما بهتر است. پس بنیوشید قطعنامه هپلیت:دیگر برای دلم قوطی نمیسازمدیگر اهمیت نمی‌دهم که میکروبها هر روز من را به همدیگر نشان دهند و بگویند هپلی این است.دیگر با موهایم صورت خائنین به وطن را تمیز نمی‌کنم.دیگر غذا نمی‌خورم و فقط نوشیدنی. باشد که دندانهایم بر اثر نسابیده شدن بلند شوند و بتوانم با آنها مردم را بدرم.دیگر به رنگین‌نامه های موسوم به شاهد یهوه به عنوان اثبات خدا فکر نمیکنمهمیشه با دخترها با ادب و احترامی که واقعا شایسته آنند رفتار خواهم کرد.دیگر پوست شکم یا پوست پشت شکمم را به کسی نشان نخواهم داد حتی به خودم.دیگر با نیروی اراده چیزهای بزرگتر از هویج را جابجا نخواهم کرد.این خط و این هم نشان: هوگو چاوز از استالین هم بدتر است.

هیچ نظری موجود نیست: