۱۵ آبان ۱۳۸۴

اصفهانیهای پست را اشتباها به عنوان غذا نخوریم.
حضرت عیسی مسیح یکی از ۲ یهودی سیاهپوست دنیاست (دیگری لنی کرویتس افیونی) که در سال ۰
بعد/قبل میلاد در یکی از روستاهای ناصریه فلسطین اشغالی (به دست رومیان) چشم به جهان گشود و
همین که به دنیا آمد امام اشکول ایکبیری (دستهایش در خشتکمان) را دید که به او با مهربانی خیره
شده بود. اما اشکول ایکبیری (ددخ) قبل از اینکه عیسی مسیح حرفی بزند به او گفت: «امیدوارم که
زیاد نخوری، چون وزن زیاد روی صلیب چیز دلچسبی نیست.» امام اشکول ایکبیری (ددخ) سپس رو به مادر
حضرت عیسی (یک اصفهانی دیگر موسوم به مریم) رو کرد و گفت: «خوب از فردا دوباره می‌توانیم
شروع کنیم» که باعث شد مریم جیغی طربناک از شادی بزند.در قسمت بعدی خواهیم دید که امام اشکول ایکبیری (ددخ) چگونه شوهر مستوره خاجوی را اخته می‌کند و
موهای مستوره را می‌خورد.

هیچ نظری موجود نیست: