۳۰ دی ۱۳۸۲

فرموده‌های گهربار

حضرت آلبر کمو در خطبه معروف به «التطبیق مع الحضور فی الجامعه و النشاط القساوت» در «التمثیل الزیزیفوس و المقالات الاخری» می فرمایند:

بدون فرهنگ و آزادی نسبی‌ای که در ضمن آن است، جامعه حتی اگر به کمال رسیده باشد، جنگلی بیش نیست. به همین دلیل هر خلاقیت اصیلی، هدیه‌ای به آینده است.

هیچ نظری موجود نیست: