۱۴ آبان ۱۳۸۲

نه

استاد چینی فرمودند مسئله قبلی جواب بسته ندارند.

هیچ نظری موجود نیست: