۱۱ تیر ۱۳۸۲

سوال: عبارت زیر از زبان چه کسی نقل قول شده؟
I believe that if I left political life right now, [his country] would fall into the hands of the communists... These are real communists... They are the same men who have for years supported Pol Pot and all the communist dictators and regimes around the world.جواب:

الف) امام خمینی در مصاحبه با اوریانا فالاچی

ب ) جان کندی در مصاحبه با واشنگتن پست

ج ) جرج بوش در تبلیغات انتخاباتی

د ) سیلویو برلوسکونی در مصاحبه با نیو‌یورک تایمز

ه ) تزار نیکولای دوم (یعنی هیچکدام)پاسخ (د) صحیح است.

هیچ نظری موجود نیست: