۲۶ خرداد ۱۳۸۲

در باب مریدان حضرتش.

هیچ نظری موجود نیست: