۶ خرداد ۱۳۸۲

ببینید این الاغ چی گفته:


... maybe the government of Iran will fall. But maybe it won't. Maybe a democratic Iran will want nuclear weapons. Democracies want nuclear weapons often more than totalitarian states.


هیچ نظری موجود نیست: