۷ خرداد ۱۳۸۲

برگرفته از کتاب نظریه مجموعه‌ها به زبان ساده:«... تعریف: رابطه ترتیبی R خاصیت خمینی دارد اگر a R b آنگاه b R a و در ضمن وجود داشته باشد c به طوری که c R a و c R b. مثال: «آمریکا از انگلیس بدتر و انگلیس از آمریکا بدتر و شوروی از هر دوی آنها بدتر [است] ... »

هیچ نظری موجود نیست: