۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۲

مقایسه تفنگهای مختلف برای کشتن کامپیوتر.

هیچ نظری موجود نیست: