۹ اسفند ۱۳۸۱

نام آواز: « ایالات متحدهِ به درک»

عنوان اصلي: United States of Whatever

ژانر: بدیل

نام گروه: لیام لینچ

حداقل شعور لازم براي درك: ۱۳۰ (در مقياس IQ)

قسمت تاثيرگذار: پایانی

حالت سيستم قبل ازديدن فیلم : سرحال

حالت سيستم پس از ديدن فیلم :به درک (whatever).

هیچ نظری موجود نیست: