۱۷ بهمن ۱۳۸۱

ببینید که کار دنیا به جایی رسیده که ژورنال معتبر (peer reviewed) تکنولوژی میدان جنگ چاپیده میشود!

هیچ نظری موجود نیست: