۱۸ بهمن ۱۳۸۱

فردا کسی نیستاین تنهاییست

همراه با پشیمانترین پشیمانیها

و رفتاری ناهنجار

که همه را تارانده استو من

با این تنهایی، پشیمانی و رفتار نابهنجار

همزادمپس من امیدم را از فردا میگیرم

هرچند که فردا کسی نیست.

هیچ نظری موجود نیست: