۱۵ تیر ۱۳۸۱

کامپيوتر دانشگام خراب شده بود، درستش کردم: مرگ بر VMware.

Blogger قالب صفحم رو خورد، درستش کردم (يادتون باشه شما هم از قالبتون يک جای امن يک کپی درست کنيد!)

من جای اين بلاگر بودم به جای قالب صفحه هپلی، چند فنجون ساکی داغ می‌خوردم!

هیچ نظری موجود نیست: