۱۸ تیر ۱۳۸۱

يک آقايی هستند به نام Sokal که به تنهايی پايه‌های اساسی علوم اجتماعی را لرزانده‌اند.

اين شخص که فيزيکدان محترمی در دانشگاه NYU هستند، يک مقاله تحت عنوان تخم‌مرغی «عبور از موانع: به سوی هرمنوتيکی تبديلگرا از گرانش کوانتومی» در مجله بسيار وزين Social Texts چاپ کرده‌اند. اين مقاله غزعبل خالص است. بعد خود يارو تکمله‌ای بر آن نوشته و برای همان مجله فرستاده که گول خورديد و اين يک parody بود! که البته ديگر چاپ نکردند، (پيرو حديث نبوی «مومن از يک سوراخ دو بار گزيده نمی‌شود.») خلاصه اين موضوع گند تازه‌ای بر پيکر مقدس علوم اجتماعی وارد کرده‌است.

اين صفحه يارو است.

هیچ نظری موجود نیست: