۲۱ خرداد ۱۳۸۱

چقدر بعضی‌ها ساده(بخوانيد Naive) اند! بابا اين emailهايی که نوشته برای مردم بفرستيد پولدار می‌شويد، همه خالی‌بندی اند. برويد از زور بازوی خودتان نان بخوريد. اين نامه ها همشون با BCC يک کپی هم به فرستنده اصلی می‌رود و در نهايت يک عالمه آدرس email جمع می‌شوند که می‌فروشند به اين spammerها. ناسلامتی عقلتان اغلب از هويج بيشتر است! ای وای بر شما!

هیچ نظری موجود نیست: