۱۶ خرداد ۱۳۸۱

خواب ديدم. مضمون: «که قراره در يک کنسرت موسيقی ايرانی بنوازم و قرار هم هست که ترومپت بنوازم و بلد هم نبودم ولی آخر ديدم که ترومپب رو به لبم بردم و زدم» البته اين خواب پر از جزييات بود که باعث شد مغزم سر صبح جدا داغ کنه.

هیچ نظری موجود نیست: