۱۷ خرداد ۱۳۸۱

خواب ديدم:

مضمون: در اين خواب من يه ميمون بودم، البته توی خواب فکر می‌کردم که دارم يه ميمونو دنبال می‌کنم. من يک صاحب داشتم که خيلی آدمه باحالی بود و برای اين که به دوستاش (که من هپلی هم جزوشونه) پز بده که من چه ميمون باهوشی‌ام، يه اسکناس درشت بهم داد و گفت: «ميری با اين پول توی کازينو قماربازی می‌کنی و دوبرابرش می‌کنی مياری اينجا!» بعد من رفتم به کازينو با اون دست‌های ميمونيم با هزلر زحمت در کازينو رو باز کردم و بعد هم همونجوری درشو بستم و رفتم سراغ اولين ميز که يک عده آدم جدی با لباس فراک و پاپيون داشتن سرش بازی می‌کردند و پول رو، همين که دور بازيشون تموم شد گذاشتم روی ميزشون. بعد همشون به من که پايين ميز بودم چارچشمی نگاه می‌کردند که من زدم روی اسکناس که يعنی شروع کنيم. دست اول روی تمام پول‌هام بازی کردم و دوبرابر کردمشون و اومدم بيرون.

هیچ نظری موجود نیست: