۲۰ فروردین ۱۳۸۱

تا اونجايی که من می‌دونم اگر به اين که «حقيقت مستقل از من و شما وجود داره» معتقد باشيد راهی به جز قبول خدا نداريد، البته ممکنه خدای مورد نظر همون خدای هميشگی نباشه....

ديگه هم اينکه اگر به اين که «حقيقت مستقل از من و شما وجود داره» معتقد نباشيد هم باز می‌تونيد به خدا معتقد باشيد، اما باز خدای شما لزوماً همون خدای هميشگی نمی‌شه! حالا از ما گفتن!

هیچ نظری موجود نیست: