۱۷ فروردین ۱۳۸۱

ياران به مرافقت چو ديدار کنيد    شايد که ز دوست ياد بسيار کنيد

چون باده خوشگوار نوشيد به هم    نوبت چو به ما رسد نگون‌سار کنيد

تازه اين رباعی رو اينقدر قشنگ می‌خونه که اشکت سرازير ميشه.

هیچ نظری موجود نیست: