۱۶ فروردین ۱۳۸۱

روزي ميرسد كه سرانجام حالتهاي خاص كوچك متحد ميشن و قانونهاي كلي را سرنگون ميكنند. اون روز همه ميفهمند كه شعر با فلسفه آشتي نميكند.

هیچ نظری موجود نیست: