۱۲ اسفند ۱۳۸۰

چون كار دارم فقط سريع بگويم كه اگر با جاز حال ميكنيد، Claude Bolling: Suite for Cello & Jazz Piano Trio بد نيست.

هیچ نظری موجود نیست: