۱۲ اسفند ۱۳۸۰

جای ملت خالی ديشب عجب قليونی کشيديما! تازه بعد همش يه ماه! نمی‌دونم چه کار کنم که يکی برای خونه جور کنم.

هیچ نظری موجود نیست: