۱ اسفند ۱۳۸۰

تازه مگر اصلاُ كسي يك وبلاگ فرضي را ميخواند، تازه با اين وضع افتضاح كه همهُ كلمات را بايد به قول معروف «باهم» بنويسي كه تمامي افتخاراتت مبني بر شرف «بي هم» بر «با هم» بر باد برود.

1) بايد يك عالمه جواب اين تمرينهاي لعنتي را آماده كنم كه اين دانشجوها علمشان زياد شود، تازه نه با دست كه با TeX !
2) گوش جان بسپاريم به آواي روحبخش ساوند تر‏‎‎َك Taxi و Taxi 2 تا روحمان تازه شود.
3) اگر فيلم Taxi و Taxi 2 را نديده ايد هنوز ندانسته ايد كه پژو چه ماشين باحالي است. (با Taxi driverخلط نشود)
4) امشب گويا ميشود: 20:02, 20/02, 2002 البته آن قدر مهم نيست.

هیچ نظری موجود نیست: