۲۷ بهمن ۱۳۸۰

اصلاُ همه اش كثافت كاري است:
1) اين ويندوز 98 لعنتي كه با من بميرم تو بميري به هزار التماس و ابرام عربي مينگارد. آن هم به بدترين شكل!
2) تازه راحتترين راه تايپ هم همان كه در compose new message در اين outlook express لجن بنويسي
و بعد هم با تف مالي يعني همان cut and paste جاش دهي در weblogدوني مربوطه.
3) تازه بايد هي فكر كني كه اي واي! نكند با اين چيزها و اصطلاحاتي كه استفاده كرده اي تو را identify كنند و حالت را احياناُ اخذ كنند؟

هیچ نظری موجود نیست: