۲۵ بهمن ۱۳۸۰

اگر صرفاً براي وقتگذراني و علافي به اين تاربافي نگاه ميكنيد:
1) كاملاً اشتباه نكرده ايد.
2) به احتمال زياد شما به شخص موسوم به شاملوي شاعر علاقه داريد.
3) ديگر اين كه جنسيت شما مع الوصف در موضع شما تغيير خاصي نمي دهد.
4) جاي درستي آمده ايد منتها چنان كه افتد و داني با مسؤوليت خودتان!

هیچ نظری موجود نیست: