۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۳

گفتگو با امثال عیدی امین یا از ناپاکی شما در تاریکی شبها باخبرم

مردم کوچه!


فقرای گنج حقیقت


کمفروشان بازار معانی


آیا آدمیت آنگونه پست شده که مردمی را نهاده و سگی پیشه کرده اید؟


- بله، سوال بعدی لطفا


هیچ نظری موجود نیست: