۲۳ دی ۱۳۸۲

نزاع

«پس بدان که نزاع بعدی بین روحانیت و بازار خواهد بود».
چنین ریخت امام اشکول


هیچ نظری موجود نیست: