۶ آبان ۱۳۸۲

سوال

نام همسر آقا دیوید بووی را نام برده و توضیح دهید چه کسی هستند:
نام ایشان «ایمان» و به شغل شریف ابرالگویی اشتغال دارند.

هیچ نظری موجود نیست: