۲۱ تیر ۱۳۸۲

اینو در سپهردونی پیدا کردم : «[...] همه داشتن پورن میدیدن! آقای معاون که نمازش ترک نمیشد چه سایت هایی داشت میگشت [...]»

هیچ نظری موجود نیست: