۸ تیر ۱۳۸۲

موضوع امتحان پایان ترم تحلیل موسیقی: به طور سیستماتیک تفاوتها و تشابهات اجرا های «آنی لناکس» و «مریلین منسون» از آواز «رویاهای شیرین» را بر اساس تئوری آدورنو بیان کنید.


وقت: ۱۲۰ دقیقه.

هیچ نظری موجود نیست: