۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۲

ديروز۸۵۰ ورقه امتحاني داشتم، از قرار ۸ سوال هر کدام. از بين ۰ تا ۱۰ نمره هر یکي. همه اونا را ديروز جمع زدم، وارد ليست کردم و بعد وارد کامپيوتر کردیم. ۱۴ ساعت وقت گرفت. امروز توي آسانسور که بودم به طور ناخودآگاه شماره طبقات رو با هم جمع ميزدم.

هیچ نظری موجود نیست: