۲۸ فروردین ۱۳۸۲

میدونید از نظر محیط زیستی کدوم یک از دو عبارت «(۳+۴)-» و« ۴-۳-» برای استفاده در مقاله بهترند؟

پاسخ « ۴-۳-» است چون دوعلامت «-» از یک «+» و دو پرانتز کمتر جوهر مصرف میکند. سوال بعدی لطفا.

هیچ نظری موجود نیست: