۲۲ فروردین ۱۳۸۲

همه برويد تفتستان را بخوانيد. همه همه همه ... (با لهجه حضرت امام بخوانيد)

هیچ نظری موجود نیست: