۴ فروردین ۱۳۸۲وابستگی انسانی و حس خدمتگذاری‌ای که در ایدئولوژی «صنعت فرهنگ» به چشم میخورد را نمیتوان بهتر از گفتار آن مصاحبه‌شونده آمریکایی بازگو کرد که عقیده داشت تمامی مشکلات وجدانی و درگیریهای روحی ما در عصر حاضر حل میشدند اگر از از شخصیتهای مشهور سینما و موسیقی تقلید میکردیم... تاثیر اصلی صنعت فرهنگ همانا «ضد روشنگری» است که در آن روشنگری، به زعم هورکهایمر و اینجانب یعنی تسلط تکنولوژیک بر طبیعت، جای خود را به اغفال توده‌ها و پردازش وجدان آن‌ها میدهد.

از آقا تئودور آدورنو، در صنعت فرهنگ

هیچ نظری موجود نیست: