۵ اسفند ۱۳۸۱

به شیوه آقا کاپیتان:- What is your favorite lactose side kick?

-Scapegoat Cheese.


هیچ نظری موجود نیست: