۲۲ بهمن ۱۳۸۱

به این وسیله مراتب تاسف خویش را از چاپ شدن مطلب قبلی که توسط یک «هکر» نوشته شده بود ابراز میدارم. متاسفانه مطلب قابل پاک کردن نیست اما برای اطمینان خاطر به اولین جوابی که این جستجو از گوگل می آورد رجوع کنید.

هیچ نظری موجود نیست: