۲۲ آبان ۱۳۸۱

حضرت faithless میفرماید:

... God is a DJهیچ نظری موجود نیست: