۲۴ مهر ۱۳۸۱

نام شخص: «گوهر رستگارزاده»

عنوان اصلي: Jewel of the Son of the Redempted

نام گروه: دانشجويان دكتري فيزيك دانشگاه به اصطلاح شريف

ژانر: ديوار سفارت

حداقل شعور لازم براي درك: 45 (در مقياس IQ)

قسمت تاثيرگذار: تغيير پوشش (outfit) در طول زمان

حالت سيستم قبل ازديدن شخص : سرحال

حالت سيسنم پس از ديدن شخص : ناتواني(impotence)

هیچ نظری موجود نیست: