۲۸ مهر ۱۳۸۱

يك كارخانه اي بوده در استراليا كه نزديكش مرغداري بوده و مرغهاي آن از موقعي كه كارخانه شروع به كار كرده به طور مشكوك و ناگهاني ميمردند. بعد معلوم ميشود كه كارخانه صدايي توليد ميكرده برابر فركانس تشديد جمجمه مرغها (حدود 5 هرتز) و باعث ميشده كه مغز مرغها بتركد.

هیچ نظری موجود نیست: