۱۵ شهریور ۱۳۸۱

زندگی به طور کلی و منطق آن: ۴۲

بخش سوم: خشونت و کمال انسان

۱) اغلب انسان‌ها در جوامع مدرن از کودکی تا بزرگسالی کار خاصی نمی‌کنند.

۲) با وجود اين که اغلب انسان‌ها به اين تعادل هرچند ناپايدار با محيط مدرن رسيده‌اند، به نظر می‌رسد که اين وضعيت بشری راضی کننده نيست.

۳) انسان تنها موجودی است که خشونت را درک کرده و معنی می‌کند.

۴) اما انسان مدرن با درجه بندی خشونت به آن عرصه فعاليت می‌دهد، مثلا قطع درختان خشونت از نظر بسياری از مردم خشونتی از درجه پايين محسوب می‌شود اما قتل عام (البته به طور نسبی) عملی بسيار خشونت‌بار محسوب می‌شود.

۵) خشونت کمابيش تنها فعاليت انسانی‌است که به چنان درجه‌ای از کمال رسيده است که بعضی را به تنهايی ارضا می‌کند.

۶) در جوامع مدرن مظاهر خشونت (تفنگ، SUV، تلويزيون) اغلب بسيار متداول‌تر از مظاهر ضدخشونت (درخت، دوچرخه، کتاب) هستند.

۷) مرگ بر SUV

۸) هم اکنون صدای Bad Obsession توی کله‌من غوغا می‌کند.

هیچ نظری موجود نیست: