۱۵ مرداد ۱۳۸۱

زندگی به طور کلی و منطق آن: ۴۲

بخش دوم: انسان‌شناسی به معنی واقعی کلمه

۱) انسان تنها موجود زنده‌ايست که در محيط هوا می‌تواند ارتباط کلامی پيچيده برقرار کند (حرف بزند)

۲) احتمال زياد دولفين‌ها و نهنگ‌ها نيز می‌توانند در محيط آب حرف بزنند.

۳) انسان تنها موجودی نيست که محيط زندگی خويش را مطابق شرايط خويش تغيير می‌دهد، اما تنها موجودی است که با اين کار تعادل محيط خويش را به هم می‌ريزد.

۴) انسان‌ها تمامی درجات هوش را از خود بروز می‌دهند، هوش چه از انسان به انسان، چه از زمانی تا زمان ديگر دچار تغيير می‌شود. جالب است که اين پراکندگی در انسان از تمام موجودات ديگر بيشتر است.

۵) دولفين‌ها و نهنگ‌ها به مراتب بيش از آدم‌ها خوش می‌گذرانند.

۶) انسان به راحتی می‌تواند تمام سياره را با تمام موجوداتش نابود کند.

۷) مورد بالا نشان دهنده قدرت انسان نيست بلکه صرفا نشان‌دهنده حقارت محل زندگی اوست.

۸) تاريخ و آزمايشات علمی‌تر نشان داده‌است که بر خلاف تصور رايج انسان اشرف مخلوقات نيست.

هیچ نظری موجود نیست: