۲۴ مرداد ۱۳۸۱

ديروز به طور اتفاقي رفتبم موزه: مجموعه آثار سورراليستها كه از موزه‌هاي اسراييل و غيره آورده بودند. يك شانه آهني گذاشته بود اين مرتيكه مارسل دوشان به عنوان «شانه»!

هیچ نظری موجود نیست: