۲ اردیبهشت ۱۳۸۱

در کتاب ۱۹۸۴ بد ترين نوع جنايت از نظر رژيم توتاليتر حاکم در داستان همانا «جنايت فکر» می‌باشد. در همين راستا در همين مکان مخوف‌ترين و کريه‌ترين انواع اين جنايات را در همين مکان طبقه‌بندی می‌کنيم. قابل توجه جنايتکاران خبيث: به زودی خود شما را هم طبقه‌بندی می‌کنيم تا حالتان جا بيايد.


هدف وسيله را توجيه می‌کند.

انسان‌ها با هم از هر نظر مساوی هستند.

اقتصادی که در آن سود بيشتری توليد شود بهتر است.

عقيده را می‌توان به بيش از يک نفر تعميم داد.

جان انسان‌ها در قبال اهداف والای انسانی بی‌ارزش است.

علم همه چيز را توضيح می‌دهد.

تکنولوژی زندگی را بهتر می‌کند.

انسان در قبال جامعه مسئوليت دارد.

هر مسئله‌ای می‌تواند از راه عقلايی حل شود. و قس علی‌هذا...

هیچ نظری موجود نیست: