۱۶ اسفند ۱۳۸۰

همه با هم به بيانات گهربار زيراز حضرت آقا مك كارتي در باب كمونيستهاي پست توجه ميكنيم:

conspiracy of infamy so black that, when it is finally exposed, its principals shall be forever deserving of the maledictions of all honest men.

برگرفته از
Venona: Decoding Soviet Espionage in America, by H. Klehr & J. E. Haynes

هیچ نظری موجود نیست: