۲۴ اسفند ۱۳۸۰

ميگويند كه انسان حيواني اقتصادي است: پس چرا هي چيزهايي كه لازم نداريم با پولي كه نداريم ميخريم؟ آن هم صرفا’ به اين علت كه «حراج» هستند؟

هیچ نظری موجود نیست: