۹ اسفند ۱۳۸۰

از هدفون قرضي هنوز دارد صداي دلنشين ساوند ترك Zabriski Point پخاشي مي شود. يك گيتار سولو در آن است درست قبل از هنرنمايي پينك فلويد، كه اوجي است پيش از موجي!

هیچ نظری موجود نیست: