۱۳ مهر ۱۳۸۴

مسخ
از حضرت امام موسی كاظم(ع) در حديث معتبر منقول است كه دوازده صنف حيوانند كه در اصل آدميان بوده اند و بعداً از جانب خداوند مسخ شده اند:


- فيل پادشاهی بود كه زنا و لواط می كرد

- خرس، عرب بادهيه نشينی بود كه ديوثی می كرد

- خرگوش زنی بود كه به شوهرش خيانت می كرد و غسل حيض و جنابت نيز نمی كرد

- شب پره كسی بود كه خرمای مردم را می دزديد

- ميمون و خوك جماعتی بودند از بنی اسرائيل كه در روز شنبه ماهی شكار مِ كردند

- سوسمار و چلپاسه، گروهی ديگر بودند از بنی اسرائيل كه در زمان حضرت موسی به مائده آسمانی ايمان نياوردند و مسخ شدند؛ پس گروهی از ايشان به دريا رفتند و گروه ديگر به صحرا

- عقرب مرد سخن چين بود

- زنبور قصابی بود كه از ترازو دزدی می كرد

- كرگدن مردی بود كه مردم با او عمل قبيح می كردند

( اصول كافی، شيخ كلينی)

هیچ نظری موجود نیست: