۱۴ شهریور ۱۳۸۳

خوکهای رنگارنگ


آقا هابرماس [تنها مدرنیست قابل تامل] در مصاحبه‌ای ضدیت با آمریکا را از ضدیت با بوش جدا کردند.هیچ نظری موجود نیست: