۲۰ فروردین ۱۳۸۲

مکالمه تلفنی:

- «یا ایتها النفس المطمئنه!»

- «چیه بابا، مگه نمی‌بینی با این لوامه و اماره درگیرم»

هیچ نظری موجود نیست: